Betingelser Post Edit

Servicevilkår for Magsted

1. Accept af Vilkår

Ved at afgive en ordre hos Magsted (“Magsted”) accepterer du følgende servicevilkår. I tilfælde af konflikt vil bestemmelserne i en individuel kontrakt mellem Kunden og Magsted have forrang over disse vilkår.

2. Leverandør og Kunde

Magsted outsourcer grafiske tjenester til sit datterselskab i Bangladesh, som er under Magsteds kontrol. Ifølge de generelle servicevilkår er Magsted den kontraktlige Leverandør til Kunden.

3. Corporate Social Responsibility (CSR)

Magsted sikrer, at alle forhold vedrørende Corporate Social Responsibility (CSR) håndteres korrekt og opfylder de betingelser, der er angivet i den vedhæftede revisionsrapport vedrørende Leverandørens CSR-aktiviteter. CSR-revisionsrapporten kan findes på www.mindworkingasia.com.

4. Produkter og Volumener

De leverede tjenester inkluderer digital billed- og videoredigering, såsom frilægning, retouchering, omfarvning osv.

5. Levering

Magsted opererer i tre skift fra mandag morgen til lørdag morgen. Standardopgaver vil blive leveret til Kunden inden for 24 timer på arbejdsdage fra modtagelsestidspunktet, medmindre andet er aftalt.

6. Priser og Betalingsbetingelser

Priser for opgaver vil blive gensidigt aftalt inden opstart. Den løbende produktion for måneden faktureres ved månedens slutning. Betaling sker kontant netto inden for 10 dage til Magsteds bankkonto. Alle priser er eksklusive moms.

7. Parternes Forpligtelser

Kunden er altid forpligtet til at beholde en kopi af filer sendt til Magsted, så eventuelle skader på filerne under behandlingen af Magsted og dets partner ikke resulterer i tab af filer/data uden mulighed for gendannelse. Kunden kan ikke kræve erstatning for tab af filer fra Magsted. Magsted er forpligtet til at opbevare behandlede filer, indtil Kunden har downloadet dem. Denne forpligtelse ophører dog 7 dage efter ordren er opfyldt. Magsted er ikke forpligtet til at opbevare modtagne filer eller behandlede filer ud over ovenstående forpligtelse. Magsted er altid forpligtet til at behandle alle modtagne oplysninger i forbindelse med billedfiler som fortrolige. Begge parter er altid forpligtet til at behandle alle oplysninger om deres processer som fortrolige.

8. Fejl og Klager

Ved levering skal Kunden straks undersøge det producerede materiale som krævet af god forretningsskik. Hvis Kunden ønsker at reklamere over en fejl, skal Kunden meddele Magsted skriftligt eller pr. e-mail inden for 7 dage fra leveringen af de færdige filer. Hvis Kunden har opdaget eller burde have opdaget fejlen, og Kunden ikke fremsætter en behørig klage skriftligt eller pr. e-mail, kan Kunden ikke senere påberåbe sig fejlen. Fejl i det solgte produkt vil blive afhjulpet hurtigst muligt og senest 2 arbejdsdage efter modtagelsen af klagen, så vidt det er praktisk muligt. Hvis fejlen ikke afhjælpes inden for en rimelig tidsramme, er Kunden berettiget til at få fejlen afhjulpet af en anden leverandør på Magsteds regning i overensstemmelse med de almindelige regler i dansk ret. Hvis en forsinkelse i leveringen skyldes, at Magsted er påvirket af de i punkt 9 beskrevne omstændigheder, udskydes leveringsdatoen med varigheden af sådanne hindringer. Denne bestemmelse gælder, selvom årsagen til forsinkelsen opstår før eller efter den aftalte leveringsdato. I sådanne tilfælde skal Magsted straks underrette Kunden om ændringer i leveringstiden.

9. Ansvarsbegrænsning

Ethvert krav om erstatning mod Magsted kan ikke overstige en måneds omsætning per kalenderår, beregnet på baggrund af gennemsnitsfakturaen for de seneste 12 måneder, eksklusive moms. Magsted er ikke ansvarlig for Kundens driftsforstyrrelser, tab af fortjeneste eller andre indirekte tab, herunder indirekte tab forårsaget af forsinkelser eller fejl i de solgte produkter, medmindre de skyldes forsætlige handlinger eller grov uagtsomhed. Magsted er især ikke ansvarlig for krav fra tredjepart på grund af, at materiale leveret af Kunden krænker tredjeparts immaterielle rettigheder. Følgende begivenheder fritager Magsted for ansvar, hvis de forhindrer Magsteds opfyldelse af aftalen eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld: En generel arbejds konflikt og enhver anden begivenhed uden for parternes kontrol, såsom generelt internetnedbrud, brand, krig, generel mobilisering eller uforudset militær mobilisering af tilsvarende omfang, rekvisition, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og opstand, generel strejke, mangel på transport, generel mangel på varer, naturkatastrofer, restriktioner i driftseffekt og fejl eller forsinkelser i leverancer fra underleverandører forårsaget af nogen af de ovenfor nævnte begivenheder. Begivenheder, der opstår før tilbuddet blev afgivet eller før aftalen blev indgået, fritager kun Magsted for ansvar, hvis deres indflydelse på opfyldelsen af aftalen ikke kunne forudses på tidspunktet.

10. Ejendomsret

Alt materiale produceret til Kunden tilhører Kunden.

11. Produktansvar

Produktansvar er underlagt dansk lovgivning til enhver tid. Medmindre andet er foreskrevet af ufravigelige lovbestemmelser, er Magsted ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser, tab af fortjeneste eller andre indirekte tab.

12. Lovvalg og Værneting

Enhver uenighed mellem parterne skal afgøres i henhold til dansk lovgivning. Sager skal anlægges ved Retten i Aarhus i første instans.

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr.