Betingelser for produktfoto

 

Salgs- og leveringsbetingelser for Magsted

Aftalegrundlag Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser 2024) gælder mellem bestilleren og Magsted, medmindre parterne udtrykkeligt aftaler andet.

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud er bindende for Magsted i 60 dage fra tilbuddets dato.
1.2. Aftale anses for indgået ved modtagelse af bestillerens accept af tilbuddet eller ved Magsteds ordrebekræftelse af modtaget bestilling, hvis bestilleren ikke udtrykkeligt accepterer tilbuddet.
1.3. Tilbuddet er betinget af, at materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet.
1.4. Bestilleren skal acceptere én samlet leverance, medmindre delleverancer er specifikt aftalt.

1.5 Opstart af nye studio sessions koster 299,- med mindre andet er aftalt.

2. Pris

2.1. Alle priser er eksklusive moms og leveringsomkostninger.
2.2. Magsted forbeholder sig ret til at justere priserne i tilfælde af dokumenterede stigninger i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller andre omkostninger frem til leverancens gennemførelse.

2.3. Bestilleren kan kræve prisjustering ved dokumenterede fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller andre omkostninger frem til leverancens gennemførelse.

2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på valutakursen på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen i danske kroner.

2.5. Ved kursændringer før betaling forbeholder Magsted sig ret til at ændre prisen tilsvarende.

3. Levering

3.1. Levering sker på det aftalte tidspunkt, med mindre forsinkelser skyldes bestillerens handlinger eller force majeure-situationer som beskrevet i punkt 8.1.

3.2. Ved forsinkelser på grund af ovenstående har Magsted ret til at forlænge leveringstiden eller ophæve aftalen.

3.3. Hvis leveringen fordyres på grund af ovenstående, kan Magsted opfylde leveringsforpligtelsen mod betaling af en merpris efter bestillerens accept. 3.4. Hvis intet leveringstidspunkt er aftalt, bestemmer Magsted leveringstidspunktet.

4. Betaling

4.1. Betaling skal ske på den angivne sidste rettidige betalingsdag på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura, eller kontant ved levering.

4.2. På Magsteds anmodning skal bestilleren stille bankgaranti som sikkerhed for betaling uden omkostninger for bestilleren efter aftalens indgåelse.

5. Ejendomsret, ophavsret m.v.

5.1. Ophavsretten til udviklede foto, koncepter, kreative oplæg og originalmateriale tilhører Magsted og må ikke overdrages til tredjemand uden Magsteds godkendelse.

5.2. Ejendomsretten til leveret materiale tilhører Magsted, indtil betaling er fuldt ud gennemført, medmindre andet er aftalt.

5.3. Materiale og værktøj tilvejebragt af Magsted til leverancen forbliver Magsteds ejendom, uanset om det er særskilt faktureret.

5.4. Materiale udarbejdet af Magsted kan til enhver tid bruges som reference og til marketing uden bestillerens samtykke.

6. Forsinkelse

6.1. Bestilleren kan kun hæve aftalen i tilfælde af forsinkelse, hvis det nøjagtige leveringstidspunkt er præciseret ved aftalens indgåelse.

7. Mangler, reklamation og fortrydelsesret

7.1. Magsted har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur eller godkendt. 7.2. Reklamation over mangler skal ske straks ved modtagelse af leverancen for at være gyldig. 7.3. Reklamationer berettiger ikke til opsættende virkning for betaling, medmindre andet er aftalt skriftligt. 7.4. Fejl og mangler rettes uden beregning inden for rimelig tid.

8. Ansvar

8.1. Magsted har intet ansvar for forsinkelse eller mangler forårsaget af force majeure som beskrevet i punkt 8.1.

8.2. Magsted hæfter ikke for driftstab, tab af avance eller andre indirekte tab, medmindre grov uagtsomhed fra Magsteds side er bevist.

8.3. Magsted er ikke ansvarlig for tab eller beskadigelse af ejendom, som ikke tilhører Magsted, medmindre grov uagtsomhed kan påvises.

9. Underleverandører

9.1. Magsted kan benytte underleverandører til at udføre helt eller delvist arbejde.

10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

Opsigelse af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter skal ske med 3 måneders varsel, med mindre andet er aftalt.

11. Købeloven

Dansk lovgivning, herunder Købeloven, gælder for aftalen, med mindre andet er aftalt skriftligt. Tvister afgøres ved danske domstole i henhold til danske værnetingsregler.

 

Item added to cart.
0 items - 0,00 kr.